Home ภาพกิจกรรม ประจำปี 2557

12 มิถุนายน 2557 ตรวจร่างกายประจำปีเจ้าหน้าที่ รพ.
13 มิถุนายน 2557 ตรวจร่างกายประจำปี วันที่ 2
16 January 2014 ทำบุญประจำปี 2557 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
17 กันยายน 2557 งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณศุภชัย-คูณจิรา อาวุธเพ
18-20 มิถุนายน 2557 อบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
20 มิถุนายน 2557 ปิดการอบรม การให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
24 มิถุนายน 2554 เลี้ยงรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
25 มิถุนายน 2557 โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
30 กรกฎาคม 2557 โครงการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน
30 ธันวาคม 2557 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
30 มิถุนายน 2557 รับการนิเทศจาก จนท.โรงพยาบาลสวนสราญรม สุราษ
6 มกราคม 2557 โครงการการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผล
Title